Techniczne zaopatrzenie rolnictwa.

Fundusze Unijne

Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla Moto-Agro Jacek Błoch, Dariusz Dziuba Spółka Jawna w ramach działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Moto-Agro Jacek Błoch, Dariusz Dziuba Spółka Jawna

PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności Moto-Agro Jacek Błoch, Dariusz Dziuba Spółka Jawna w okresie na jaki udzielona została dotacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 250.643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. sześćset czterdzieści trzy zł. 10/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 250.643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. sześćset czterdzieści trzy zł. 10/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała Moto-Agro Jacek Błoch, Dariusz Dziuba Spółka Jawna dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 250.643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. sześćset czterdzieści trzy zł. 10/100)., co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 250.643,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. sześćset czterdzieści trzy zł. 10/100).